Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

 

 

Nasza wytwórnie mas bitumicznych produkuje masy mineralno-asfaltowe na wszystkie warstwy i na wszystkie kategorie dróg, Wytwarzamy też wiele rodzajów i odmian betonów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Usługi sprzętowo - transportowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych.

 

 

 

 

 

 

Kraking - wymiana metodą wyburzeniową (tzw. kraking) polega na kruszeniu starego kanału z mniejszym lub większym poszerzeniem przestrzeni (kawałki starej rury są wciskane w grunt) za pomocą specjalnej głowicy połączonej z wyciągarką. Nowy rurociąg wciągany jest równocześnie z głowicą rozrywającą lub rozszerzającą. Wykładzinę stanowi zazwyczaj rura segmentowa (PVC, PE) lub rura ciągła polietylenowa z wzmocnioną powierzchnią zewnętrzną. Ma to na celu zabezpieczenie nowo powstałego rurociągu przed wystąpieniem zjawiska karbu i propagacji pęknięć.

 

W zależności od stopnia uszkodzenia lub zniszczenia kanału i jego zaklasyfikowania do danej grupy, w zależności od jego stanu technicznego, dobiera się rodzaj techniki wykonania renowacji kanału. Po dokonaniu oceny stanu technicznego kanału należy przeprowadzić analizę danych geodezyjnych, wysokości wód gruntowych w stosunku do posadowienia kanału, obciążenia ruchem kołowym i innych parametrów mających wpływ na dobór parametrów zastosowanej wykładziny.

Zaletą krakingu statycznego jest to, iż stary kanał może zostać wymieniony na nowy o tej samej lub większej średnicy.

 

Proces ten polega na kruszeniu starego kanału z mniejszym lub większym poszerzeniem przestrzeni (kawałki starej rury są wciskane w grunt) za pomocą specjalnej głowicy połączonej z wyciągarką. Nowy rurociąg wciągany jest równocześnie z głowicą rozrywającą lub rozszerzającą. Ponieważ nowy przewód składany jest z krótkich modułów rurowych, proces ich łączenia może być prowadzony we wnętrzu studni kanalizacyjnej i dzięki temu nie ma potrzeby wykonywania jakichkolwiek dodatkowych wykopów montażowych.

 

Po zakończeniu prac nowy kanał w pełni przejmuje wszelkie funkcje starego kanału, tzn. jest samonośny (ma wystarczającą wytrzymałość do samodzielnego przenoszenia wszelkich obciążeń wewnętrznych i zewnętrznych) oraz zapewnia wymaganą wydajność hydrauliczną. W wyniku zastosowania krakingu statycznego kalibracyjnego uzyskujemy efekt podobny do tego, jaki otrzymujemy w wyniku renowacji kanału metodą ciasnopasowaną lub wykładziną utwardzaną na miejscu powszechnie. Podczas odnowy wykonywanej metodą wyburzeniową układ rur starego przewodu jest niszczony i w związku z tym wnętrze nowego kanału jest równiejsze i pozbawione uskoków w miejscach sklawiszowania starego kanału lub występowania wyłomów na jego powierzchni.

 

 

 

Budowa dróg, remonty i konserwacja dróg, parkingów ścieżek rowerowych,budowa  chodników, poboczy, zatok autobusowych; urządzenia bezpieczeństwa ruchu, projekty organizacji. Nasze usługi świadczymy na terenie całego województwa zachodniopomorskiego: Koszalin jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług czy wyceny proszę Tel. 94 316 09 41

 

 

 

 

 

Stacja uzdatniania wody to budowla stosowana w inżynierii sanitarnej podobnie jak oczyszczalnia ścieków, przepompownia ścieków i kanał ściekowy.

Zadaniem stacji jest uzdatnienie wód gruntowych. Uzdatniona woda dostarczana jest do odbiorców systemem wodnokanalizacyjnym natomiast pozostałe po procesie oczyszczania wody popłuczne odprowadzane są do gruntu lub sieci sanitarnej.

 

Uzdatnianie wody to proces polegający na doprowadzeniu zanieczyszczonej wody do stanu czystości wymaganego dla danego zastosowania.

Skład elementarnych procesów uzdatniania wody dobiera się zgodnie z zastosowaniem produktu finalnego. Głównymi metodami pozyskiwania wody uzdatnionej są:

 

- odżelazianie,

- zmiękczanie, np. zmiękczanie jonitowe,

- demineralizacja, np. poprzez destylację,

- filtracja mineralna, węglowa, mechaniczna,

- dezynfekcja chemiczna (ozonowanie, chlorowanie, fluorowanie), promieniowaniem UV,

- odwrócona osmoza (RO),

- aeracja.

 

Wodę uzdatnia się dla potrzeb komunalnych (woda wodociągowa, woda pitna), przemysłu (w szczególności spożywczego), medycyny i farmacji.

Usługi wod-kan, przyłącza, naprawy bezwykopowe, przewierty - Tel. 94 316 09 41 Koszalin

Sieci i przyłącza wodociągowe kanalizacyjne i gazowe Budowa i remonty dróg oraz parkingów Bezwykopowa naprawa kanalizacji Wytwórnia mas bitumicznych i betonu Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji (wuko) wraz z inspekcją TV Przeciski i przewierty pod przeszkodami Przepompownie Ścieków Usługi sprzętowo transportowe