Stacja uzdatniania wody to budowla stosowana w inżynierii sanitarnej podobnie jak oczyszczalnia ścieków, przepompownia ścieków i kanał ściekowy.

Zadaniem stacji jest uzdatnienie wód gruntowych. Uzdatniona woda dostarczana jest do odbiorców systemem wodnokanalizacyjnym natomiast pozostałe po procesie oczyszczania wody popłuczne odprowadzane są do gruntu lub sieci sanitarnej.


Uzdatnianie wody to proces polegający na doprowadzeniu zanieczyszczonej wody do stanu czystości wymaganego dla danego zastosowania.

Skład elementarnych procesów uzdatniania wody dobiera się zgodnie z zastosowaniem produktu finalnego. Głównymi metodami pozyskiwania wody uzdatnionej są:


- odżelazianie,

- zmiękczanie, np. zmiękczanie jonitowe,

- demineralizacja, np. poprzez destylację,

- filtracja mineralna, węglowa, mechaniczna,

- dezynfekcja chemiczna (ozonowanie, chlorowanie, fluorowanie), promieniowaniem UV,

- odwrócona osmoza (RO),

- aeracja.


Wodę uzdatnia się dla potrzeb komunalnych (woda wodociągowa, woda pitna), przemysłu (w szczególności spożywczego), medycyny i farmacji.